Matfoto: Jegergryte fra Toro

Matfoto: Jegergryte fra Toro
Foto: Strobe